BASÍLICA DE SANT PERE DEL VATICÀ

A la riba después riu Tíber, dins de territori ese l’Estat Vaticà, trobem la basílica ese Sant Pere, la més gran del les quatre basíliques majors ese Roma, construïda adelante els segles XVI i XVII, dentro substitució de l’antiga basílica los Constantí havia erigit (segle IV) acerca la tomba después Sant Pere, el pare de l’Església. No és la catedral de la diòcesi ese Roma, però tengo que és l’església de Papa, dentro de la qual celebra les cerimònies litúrgiques més importants de catolicisme.

Estás mirando: Basílica de sant pere del vaticà

*

El padre Juli II (1443-1513), protector i mecenes d’artistes del Renaixement, va encarregar uno Donato Bramante (1444-1514), ns 1506, el projecte después la nova basílica ese Sant Pere ese Vaticà. Home después Renaixement, Bramante va projectar la a planta central, ese creu grega, inscrita dentro un quadrat, amb absis semicirculars als quatre braços i una gran bóveda central, fruit ese la fascinació que sentia término l’interior del Panteó me gustaría per la cúpula aixecada término Brunelleschi a Florència. Apellido proporcions gegantines del projecte van determinación que les obres es realitzessin amb molta lentitud fins ns la mort del Bramante.


*

Planta central, después creu grega, dissenyada período Bramante


A la mort d’aquest, los 1514, Rafael Sanzio (1483-1520) va cantidad l’encarregat después prosseguir l’obra. Continuador de classicisme del seu mestre, Rafael va rectificar el projecte etapa temprana per uno plantejar un edifici basilical que inclouria, un la capçalera, l’estructura de projecte original ese Bramante.


*

Edifici basilical dissenyat período Rafael los inclou a la capçalera l’estructura después projecte original del Bramante


Posteriorment, altres arquitectes com​ Peruzzi identificación Sangallo va continúan amb la direcció del les obres, però va cantidad un altre dels genis del Renaixement italià, Miquel Àngel Buonarroti (1475-1564), qui va fer la traça finalmente de la cúpula. Aquesta va cantidad l’empresa arquitectònica més important ese les empreses pel geni florentí, el qual va tornar al projecte ese planta sede de Bramante amb absis als braços del la creu grega i gran cúpula central.

Així, la cúpula va cantidad la estupendo aportació del Il Divino Michelangelo un la basílica vaticana. Ns gran desenvolupament de tambor li dóna la a notable sensació de verticalitat, seguint los model después Brunelleschi a papa noel Maria dei Fiore. Cal destacar l’articulació fuera dels elements estructurals: pilastres amb columnes aparellades al tambor, que denominaciones continuen als nervis después la cúpula i finalment amb columnetes un la llanterna. Uno l’interior, els quatre gigantesco pilars aixamfranats articulats término pilastres d’ordre corinti, la nítida corba del les petxines i la semiesfera de la cúpula creen un espai magnífic identificación grandiós.

La influència después la bóveda de santclaus Pere dentro de l’arquitectura posterior, tant religiosa venir civil, serà enorme. Així, la bóveda acabarà período convertir-se en un facet gairebé imprescindible en els segles posteriors en qualsevol dels edificis representatius.

*

*

L’aspecte final ese la basílica, tret del l’espai después la cúpula, es deu un l’arquitecte Carlo Madero (1556-1629), ns qual, ns 1607, va afegir-hi los cos longitudinal, los converteix la primitiva planta centrar en laa planta basilical. Així, Madero va afegir tres trams un la nau major per convertido en la a planta después creu llatina el disseny original después creu grega projectat término Bramante i Miquel Àngel. L’arquitecte va procedir amb grande respecte cap a l’obra dels mestres anteriors, però la longitud después la nau afegida distorsionaria la perspectiva del la bóveda vista des del la plaça. Ns caràcter ese l’edifici canviava radicalment.

Ver más: Molina De Aragon Juego De Tronos, Visit Castle Of Zafra


*

Planta basilical después Sant Pere dissenyada per Carlo Madero


L’altra gran aportació ese Madero a la basílica va ser el seu tancament mitjançant la a façana monumental, ja plenament inserida dentro de el Barroc, però ese buscava respectar l’harmonia amb l’articulació mural de la part construïda término Miquel Àngel.

D’aquesta manera, la façana después Sant Pere s’articula mitjançant un ordre gegant de columnes corínties ese suporten a entaulament me gustaría un àtic después poca alçada superposat. Posteriorment, aquest àtic va cantidad coronat amb les estàtues que eliminar troben a encima de la balustrada. Cal acentuado que els elements de la façana no es disposen dentro de un pla únic, sinó que vancen lleugerament cap ns la plaça dentro de la component central, aconseguint així a efecte de dinamisme moderat ese queda remarcat pel frontó triangular ese corona la façana dentro de el seu eix, coincidint amb l’amplada ese la nau central.

*

Les columnes d’ordre gegant unifiquen els dual pisos ese què mejor la façana. Dentro el pis más bajo s’obren les tres portes, arquitravades acerca columnes, mentre ese al más alto trobem los balcó del la Loggia, des de qual los Papa imparteix la benedicció Urbi et orbi després del la celebració de la litúrgia después primer dia ese l’any i ns diumenge después Resurrecció.

Una del les crítiques acostuma un rebre la façana del Madero és los resulta desproporcionada per la seva excessiva amplada. És cert, però aquesta desproporció eliminar deu, dentro de bona part, al projecte en el momento más tarde d’afegir-hi dual campanars, uno a cada costat. Gianlorenzo Bernini (1598-1680) va oveja l’encarregat de amonestará dos projectes diferents per aquestes torres, ese les quals, finalment, només eliminar va constructor el cos inferior, ese resta unit ns la façana identificación sembla formar-ne part.

*

Bernini també va cantidad l’encarregat después la decoració interior del la basílica. La seva primera aportació va cantidad el Baldaquí ese Sant Pere (1624-1633) ese cobreix l’altar situat al creuer, damunt ese la tomba después l’apòstol. És uno grandiós templet del bronze sostingut período quatre columnes salomòniques, inspirades dentro la calor que es acuerdo al Vaticà i que suposadament va pertànyer al Temple del Salomó. D’aquesta manera, ns geni ese Barroc sintetitza los gust pel moviment ondulant de XVII amb los prestigi de temple de Jerusalem. Los conjunt denominada remata amb unes airoses volutes identificación una estupendo creu.

La grandiositat monumental del Baldaquí representante el logros de l’Església i s’integra perfectament dentro de l’estructura general del la basílica. És més, ns Baldaquí ese Sant Pere esdevé una del les obres paradigmàtiques ese Barroc me gustaría les seves solucions més característiques (la calor salomònica, el fust cobert término decoració vegetal, ella borles, etc.) seran repetides reiteradament en edificis me gustaría retaules después les dècades posteriors.

Ver más: 11 Cosas Que Hacer En Berlin 3 Dias, Qué Ver En Berlín En 3 Días


*

Baldaquí de Sant Pere del Vaticà, obra después Bernini


L’amplada de Baldaquí permet veure, com a culminació ese l’eix longitudinal después temple, trobem La Càtedra ese Sant Pere, sitio de construcción també de Bernini, un reliquiari monumental los conté la suposada relíquia después la cadira después Sant Pere d’època paleocristiana, recolzada per ella estàtues dels quatre Pares ese l’Església me gustaría il•luminada período l’enlluernadora aparició después colom, representació de l’Esperit Sant.